Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

Drodzy Uczniowie,

znajdujemy się w nowej wyjątkowej sytuacji szkolnej. Podjęliśmy wspólnie pracę i naukę na odległość.

Wiecie już o tym, że kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza korzystanie z różnorodnych dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają  kontaktu bezpośredniego, dają też możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych, które przygotują Wam nauczyciele.  

Ostatni czas pokazał, że taki rodzaj nauki wzbudza w Was ogromną ciekawość i kreatywność, choć czasami też i lęk. Pamiętajcie jednak, że to my, nauczyciele jesteśmy dla Was i pomożemy pokonać przeszkody.

O czym powinniście wiedzieć ?

 1. Kontaktujcie się z nauczycielami i wychowawcą samodzielnie lub poproście o pomoc rodziców.
 2. Przygotujcie miejsce do nauki.
 3. Jakiekolwiek wątpliwości zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom lub dyrektorowi Zespołu Szkół.
 4. Odpowiednio wykorzystujcie czas spędzony przy komputerze. Nie może być on zbyt długi.
 5. Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy z użyciem komputera 
  a także korzystając z Internetu.
 6. Pracujcie systematycznie i z uwagą.

Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i zadowolenia z nauki na odległość, choć przyznam szczerze, że nie mogę doczekać się Waszego powrotu do szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

 

 

Zarządzenie Nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

z dnia 24.03.2020r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

& 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Zespole Szkół w Skrwilnie wprowadza się kształcenie  na odległość.

& 2

Realizacja zadań odbywać się będzie z wykorzystaniem sposobu realizacji zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe , z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

& 3

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki określa Załącznik nr 1, będący integralną częścią Zarządzenia.

& 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu szkół.

& 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

 

 

Załącznik nr 1

do Rozporządzenia nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

 

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.

 

Kształcenie na odległość odbywać się będzie w szczególności poprzez:

 1. Komunikację na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Skrwilnie i Gminnego Przedszkola w Skrwilnie.
 2. Komunikację z wykorzystaniem komunikatora Messenger lub innych dostępnych komunikatorów.
 3. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 6. Przygotowywanie przez Nauczycieli na bieżąco tygodniowego zakresu treści nauczania, materiałów edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły/przedszkola.
 7. Wskazywanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 8. Wskazywanie materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 9. Korzystanie z materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 10. Innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 11. Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych konsultacji.
 12. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
 13. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 14. Informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Monitorowanie postępów uczniów oraz  weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie za pomocą komunikacji elektronicznej. Uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac, uzupełnionych kart pracy. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Do tych celów można również skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp.

Data dodania: 2020-03-20 10:25:53
Data edycji: 2021-03-29 10:26:44
Ilość wyświetleń: 204

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej