Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Koncepcja przedszkola

Podstawa prawna:
1/ Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego/Dz .U. Nr 168, poz 1324/.
2/Statut przedszkola

 
RAZEM
"Nasze przedszkole jest jak las, w którym
Nie wszystkie drzewa rosną razem.
Niech to dla ciebie będzie drogowskazem:
Nie wszystkie drzewa rosną razem... ."
 
.....Lecz wszystkie zgodnie szumią razem.

 

 

Charakterystyka Przedszkola

Przedszkole jest placówką gminną, do której mogą uczęszczać dzieci z terenu całej gminy Skrwilno. Przedszkole otwarte jest w godzinach 6,30-16,00.Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do naszej placówki na prośbę rodzica Przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie
Przedszkole prowadzi kuchnię, dzieci korzystają z trzech posiłków.
Przedszkole posiada ogród przedszkolny z nowocześnie wyposażonym sprzętem.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest placówką bezpieczna, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Przedszkole uwzględnia w swoim działaniu potrzeby środowiska lokalnego.
Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo.
 • tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • kształtuje postawy moralne i proekologiczne.
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy .

Model absolwenta przedszkola

dziecko kończące przedszkole a zaczynające naukę w szkole wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • umiejętność koncentracji uwagi
 • umiejętność współpracy w grupie
 • samodzielność
 • odporność na stres
 • tolerancję wobec innych

posiada:

 • podstawową wiedzę o świecie
 • pozytywne poczucie własnej wartości
 • zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

umie

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję , gdy samodzielnie wykona pracę

rozumie i zna:

 • prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu
 • symbole narodowe
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska 

nie obawia się:

 • występować publicznie
 • reprezentować grupę, przedszkole
 • chwalić się swoimi pomysłami
 • wykazywać inicjatywę w działaniu
 • wyrażania swoich uczuć

 

Zasady pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 • zasada indywidualizacji,
 • zasada integracji,
 • zasada aktywności
 • organizowanie życia społecznego

Metody pracy

 • metoda prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej -dziecięca matematyka 
 • Metoda Dobrego Startu- metody przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • metoda Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • opowieść ruchowa
 • Relaksacja
 • wierszyki do rysowania
 • Bajkoterapia
 • Drama
 • Techniki parateatralne
 • Burza Mózgów
 • Pantonima

Codzienne planowanie pracy

 • Nasze cele wychowania i edukacji
 • Aktualne pory roku
 • Działania zorientowane na dziecko
 • Święta i uroczystości w przedszkolu
 • Tradycje

 

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci innych wyznań.

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Cele adaptacje

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka w przedszkolu
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu PRZEDSZKOLE – DOM.
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy
 • Poznanie się i integracja między rodzicami.

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

Rada pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. 

W przedszkolu funkcjonują zespoły:

 • WDN
 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • EWALUACJI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zajęcia finansowane przez organ prowadzący:

 • religia
 • logopedia
 • rytmika

 

Współpraca z rodzicami

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy wychowawczo-edukacyjnej
 • przekazanie informacji o stanie gotowości dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać
 • włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola.
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców przez pedagogizację.

Formy współpracy z rodzicami

 • zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców
 • zebrania grupowe w poszczególnych grupach wiekowych.
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych
 • prowadzenie kącika dla rodziców: wystawa prac dzieci, informacje dla rodziców
 • włączanie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych i imprez.
 • konkursy wycieczki.
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola./sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, naprawa zabawek drobnego sprzętu itp.

Współpraca z innymi instytucjami.

Współpraca z:

 • Urzędem Gminy
 • Posterunkiem Policji
 • Szkołami w Skrwilnie, w Skudzawach i Okalewie
 • przedszkolami z Rypina
 • Nadleśnictwem w Skrwilnie
 • GOPS-em
 • Gminną Biblioteką
 • Strażą Pożarną
 • ze sponsorami
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rypinie

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 • prowadzenie kroniki przedszkola
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola
 • organizację uroczystości przedszkolnych
 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej przedszkola.
 • artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące wydarzeń przedszkolnych.
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz przedszkola 
 • upowszechnianie przedszkola/ Gazeta Skrwileńska/

Dalsze zamierzenia i działania

 • zakup mebli przedszkolnych
 • doposażenie w zabawki,
 • pomoce dydaktyczne
 • wymiana parkietu
 • zakupienie nowego sprzętu grającego/magnetofony/
Data dodania: 2021-03-29 12:48:22
Data edycji: 2021-03-29 12:48:30
Ilość wyświetleń: 560

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej