Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021
WÓJTA GMINY SKRWILNO
z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje:

   §1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno:

 

Opis czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 


od 3.02.2021  r. 
do 26.03.2021  r.
       
    od 29.06.2021  r. 
do 5.07.2021  r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

od 30.03.2021 r.
do 20.04.2021 r.

od 6.07.2021 r.
do 7.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

23.04.2021 r.

9.07.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

   od 26.04.2021 r. 
do 7.05.2021 r.

od 9.07.2021 r.
  do 15.07.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

11.05.2021 r.

16.07.2021 r.

 

 

 

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.610)

2.  Ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.)   

3. Zarządzenie Nr 4/2020  Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno          

Data dodania: 2021-04-06 15:25:45
Data edycji: 2021-04-22 12:31:06
Ilość wyświetleń: 204

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej